Nedelja, 16. Jun. 2024

V zvezi z odprtim pismom, ki ga je neformalna skupina akademikov, vidnih posameznikov in intelektualcev poslala vladi RS glede sprejemanja pandemičnega sporazuma (CA+) in sprememb Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (MZP) v okviru SZO, je na vlado RS naslovil svoj komentar tudi dr. Andraž Teršek.

Komentar v celoti objavljamo spodaj.

---

Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 20,25
1000 Ljubljana

ODPRTI KOMENTAR K ODPRTEMU PISMU VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE

Uvodoma želim najprej preprečiti morebitni nesporazum. Zadevno »Javno pismo«, ki Vlado RS naslavlja glede enormne, bistvene in absolutno prioritetne problematike Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) ima nedvomno dober in pravi namen. Njegovi avtorji in sopodpisniki tudi. Ne gre dvomiti, da se zavedajo dogajanja, razlogov zanj in katastrofalnih posledic, ki so nastajale in nastajajo v obdobju po 2019, ki bodo še nastale in obstale, zlasti, če se nizkotni načrti WHO uresničijo in če glavni akterji predhodnega, sedanjega in bodočega dogajanja, s to organizacijo kot enem od osrednjih sredstev (mehanizmov, vzvodov, orodij) uresničijo svoje zavržne namere. Med avtorji in podpisniki pisma so tudi osebe, ki vsakodnevno vlagajo svoj čas, svoje delo in energijo, veliko truda za tisto, kar je treba nujno početi in storiti, to pa počnejo namesto bodisi nevednih in nesposobnih bodisi nedojemljivih bodisi neodgovornih bodisi sprevrženih predstavnikov javne (državne) oblasti, države, organov in institucij, zlasti pa namesto očitno nedojemljive, nemisleče in pasivne ignorance (v smislu tako nevednosti kot zamolčanja in gledanja stran, cenzure) mainstream medijev. (In domnevnih intelektualcev, ki jih ni na spregled ali to niso zares, ali tistih »akademikov«, ki jih ali ni na spregled ali ne razumejo ničesar.) O tem naj ne bo ne dvoma ne nesporazuma. A pisma nisem sopodpisal. Razlogov je več. Med njimi je tudi osrednji pravni razlog. Omejil se bom samo na tega, vse ostalo, četudi vsega ostalega ni malo, puščam ob strani.

Pismo se začne z besedilom: »Podpisani pozivamo vlado Republike Slovenije, naj na 77. Generalni skupščini Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki bo potekala med 27. majem in 1. junijem letos v Ženevi, ne potrdi t. i. pandemičnega sporazuma (CA+) in sprememb Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (MZP).« Naslednji stavek se nadaljuje kot: »Odločitev o tem, ali RS bo ali ne bo podpisala oziroma zavrnila ta pravna akta…« Pismo pa se konča s stavkom: »Zato še enkrat pozivamo vlado Republike Slovenije, naj na 77. Generalni skupščini SZO ne potrdi t. i. pandemičnega sporazuma (CA+) in sprememb Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (MZP).«

Besedna zveza, dodana naknadno, » … oziroma zavrnila…«, morda zaradi n-tih neposrednih in posrednih pojasnilih in opozorilih glede pravne točnosti in pravnega bistva, morda ne zato, je bistveno premalo, hkrati pa ne odrazi bistva. Med »ne potrdi« in »zavrne« ni prostora za »oziroma.« Pravno ne. (Deluje podobno, kot izjave o »moralno in etično« v istem stavku, pri katerih se zdi, da avtorji razlike med konceptoma ne poznajo.) Še vedno se predvsem pravna (in ustavnopravna) pojasnila in opozorila niso upoštevala, kar se odrazi v zadnjem stavku pisma, ki ponovno omenja
zgolj besedno zvezo »ne potrdi.« Pismo zato vlado naslovi z napačno, povsem napačno pravno sugestijo.

Podrobnejša pojasnila bi bila predolga. Na več mestih jih objavljam štiri leta. Svoja in od drugih avtorjev. Posebej poudarjeno v zadnjem obdobju. Poznavalci in tisti, ki želijo vedeti in razumeti, vedo, da se tudi s podrobnostmi in posebnostmi lahko redno seznanjajo predvsem na »Ustavniškem blogu.« Zato res samo o enem problemu, pravnem. Če država »ne bo potrdila«, ali »ne bo podpisala« ne Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (IHR) ne bodisi »Pandemične pogodbe« ali »Pandemičnega sporazuma« (med slednjima je velika in bistvena pravna razlika, ker je pogodba, tudi
po mednarodnem pravu in Ustavi RS, nekaj drugega kot «sporazum«, WHO pa v okviru svojih mešetarskih, skrivaških, manipulativnih in lažnivih pristopov k prepričevanju držav in promoviranju svojih zavržnih namer še vedno ne ve, kateri pravni termin naj izbere, da bi hitreje in lažje uresničila svoj zavržni cilj – podrobneje o tem pojasnjujem na drugih mestih, zlasti na zgoraj omenjenem; posebej pa je treba poudariti, da je pravilnik kot pravno zavezujoči dokument veliko pomembnejši kot drugi dokument, ne glede na njegovo končno ime – slednji je predvsem slepilni manever in poligon za dogajanje in za bodoče pravne in politične manipulacije in mahinacije), če ali enega ali drugega ali obeh »ne bo potrdila«, to pravno ne bo dovolj. Država MORA glasovati »proti«, hkrati pa MORA vložiti izrecno, uradno, pisno »rezervacijo« (termin je del pravnega jezik), pridržek, izrecno zavrnitev – bodisi določenih delov v dokumentih bodisi dokumentov v celoti. Storiti bi morala slednje: glasovati proti sprejemu obeh
dokumentov, ne glede na končno izbrano ime, hkrati pa vložiti »rezervacijo,« pridržek, zavrnitev – glede obeh. Sicer je pravni učinek enak pravnemu učinku »vzdržanosti« pri glasovanju v parlamentu, oziroma enak pravnemu učinku starega pravnega načela iz Rimskega prava: »Kdor molči, ko bi smel ali moral govoriti, za tega se zdi (sklepa), da pritrjuje, soglaša.«

Na družbenem omrežju se je ob objavi pisma objavil tudi uvodni stavek, ki pravi, da se vlado poziva k prenehanju vseh aktivnosti glede WHO. Povsem zgrešeno. Zavzemati se gre za nasprotno: vlado je treba močno spodbujati k maksimalnemu aktivnemu angažmaju, a v pravi smeri.

Kot rečeno, do druge vsebine pisma se na tem mestu ne opredeljujem, ker bi to terjalo preveč prostora. Enako velja za podrobnejšo analizo in razlago problema. To počnem drugje. Bom pa zapisal, da ni več ne razlogov ne časa za »razpravljanje, soočanje mnenj in strokovne polemike.« Še manj za vljudno in diplomatsko besedičenje in leporečje. Ostalo je le še nekaj malo časa (zaradi nizkotnih skrivalnic, ki se jih gre WHO in dnevnih sprememb, početih v tajnosti, niti ni gotovo, ali je to do 25.5.2024 ali malo dlje) za izrecno uradno zavrnitev obeh dokumentov, potem pa za začetek iskanja poti za izstop iz WHO in za sodelovanje s tistimi, ki vedo in razumejo, zakaj je treba organizacijo ukiniti. Res je, da to ni enostavno delo. Niti varno. Posebej ne v okviru EU, Mednarodnega ekonomskega foruma, NATA… A tako je in bo ostalo tako. Kdor tega ne razume in ne dojame, ta še naprej ne razume ničesar od tistega, kar je treba razumeti in dojeti, ker je bistveno in usodno odločilno: dogajanja, stvarnosti, realnosti, razlogov… in sveta, kot je in kot naj bi bil.

Izr. prof. dr. Andraž Teršek
Inštitut Ustavnik – Pravni inštitut dr. Andraža Terška
Kamnik
(16.5.2024)

---

In odgovor vlade ...
 ---

Kot je razvidno iz sporočila za javnost, je bil 9. maja 2024, na 102. redni seji Vlade Republike Slovenije, med drugim sprejet tudi naslednji sklep:

Sprejeta pobuda za sklenitev spremenjenega Mednarodnega zdravstvenega pravilnika

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela pobudo za sklenitev spremenjenega Mednarodnega zdravstvenega pravilnika in jo bo poslala v potrditev Odboru Državnega zbora za zunanjo politiko.

Pandemija COVID-19 je spodbudila države članice Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), da z namenom boljšega preprečevanja, pripravljenosti in odziva na pandemije in druge zdravstvene grožnje v prihodnje okrepijo mednarodno sodelovanje in v zvezi s tem sprejmejo tudi nove mednarodnopravne zaveze, vključno s spremembami Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (MZP). Ta je bil namreč nazadnje vsebinsko posodobljen leta 2005. Njegov namen je sicer še vedno smiseln, a potrebuje posodobitve, da bo bolj uporaben v modernem času. 
Vlada je imenovala tudi delegacijo Republike Slovenije za pogajanja za sklenitev spremenjenega MZP. Ta bo pri pogajanjih izhajala iz izhodišč, kot bodo sprejeta na ravni Evropske unije, pri čemer bo upoštevala slovenske zunanje in notranjepolitične usmeritve.
Republika Slovenija spremenjenega Mednarodnega zdravstvenega pravilnika ne bo podprla, če bodo določbe MZP posegale v pravice in svoboščine ljudi v nasprotju z mednarodnim in nacionalnim pravom, ki se nanaša na človekove pravice, posegale v suverenost držav članic s preseganjem pristojnosti SZO in njenih organov, posegale v pravico ljudi do verodostojnih informacij v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije ali uvajale obvezne ukrepe v nasprotju z našim ustavnopravnim redom.

Vlada Republike Slovenije je določila, da da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

  • dr. Valentina Prevolnik Rupel, ministrica za zdravje,
  • Marjan Pintar. državni sekretar. Ministrstvo za zdravje,
  • Denis Kordež. državni sekretar, Ministrstvo za zdravje,
  • Eva Vodnik. državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje,
  • mag. Kerstin Vesna Petrič, vodja službe za za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo, Ministrstvo za zdravje,
  • Andrej Martin Vujkovac. l. sekretar (področje zdravja), Stalno predstavništvo pri uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi,
  • Gabrijela Korže, svetovalka za javno zdravje, zdravila in medicinske pripomočke, Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Evropski Uniji v Bruslju.

To so torej ljudje, ki bodo imeli vpliv na to ali bo vlada sprejela ali zavrnila spremenjeni Mednarodni zdravstveni pravilnik. Očitno bo potrebno na njih nasloviti opozorila in zahteve, da se spremenjeni MZP in novi pandemični sporazum zavrneta.

Podrobno pravno razlago in mnenje dr. Andraža Terška o načrtovanih spremembah MZP in pandemičnem sporazumu, ki ga namerava sprejeti SZO smo 18. aprila objavili v članku WHO (SZO): zakaj to, poleg politike in medijev, tudi strokovne javnosti ne zanima?!

Spodaj pa lahko preberete še članek, ki je bil 14.9.2023 objavljen v reviji Pravna praksa (posredoval nam ga je dr. Teršek).