Nedelja, 25. Feb. 2024

Globalni sporazum, po katerem bi Svetovna zdravstvena organizacija (SZO, angl. WHO) v določenih, a vendar povsem nespecificiranih ter nejasnih okoliščinah prevzela izključne (suverene) oblastne pristojnosti in s tem suvereno Republiko Slovenijo spravila v podrejen položaj, bo izrazito neustaven.

Republika Slovenija namreč zgolj s podpisom nekega ministra vsakokratne izvršilne oblasti pravno veljavno ne more in ustavnopravno ne sme prenesti kateregakoli dela lastne suverenosti na katerokoli pravno entiteto, oziroma se ji na ta način ne more in ne sme odpovedati.

Aktualno ter bodočo Vlado Republike Slovenije ter aktualnega in bodočega ministra pristojnega za zdravje ter z njegove strani pooblaščene osebe javno opozarjamo, da nihče ni nad Ustavo Republike Slovenije. Izvršilna oblast ali njen del, glede na državno ureditev nima nikakršnih pristojnosti, pooblastil, oziroma mandata državljanov za predajo ali krnitev suverenosti Republike Slovenije za račun katerekoli mednarodne organizacije, kaj šele organizacije, ki je dejansko postala globalni farmacevtski konglomerat.

V primeru SZO ne gre več za nadnacionalno entiteto, ki bi delovala v funkciji varovanja, spoštovanja, uresničevanja in univerzalizacije temeljnih človekovih pravic in svoboščin s področja zdravja. SZO se namreč v pretežnem deležu financira iz donacij zasebnih farmacevtskih družb ter nekaterih »nevladnih organizacij«.

Preambula, ki predstavlja duh Ustave RS je povsem jasna: “Izhajajoč iz Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ter temeljnih človekovih pravic in svoboščin, temeljne in trajne pravice slovenskega naroda do samoodločbe, in iz zgodovinskega dejstva, da smo Slovenci v večstoletnem boju za narodno osvoboditev izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo državnost, sprejema Skupščina Republike Slovenije Ustavo Republike Slovenije.“ Ustava RS nato v 3. členu določa, da je Slovenija država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe in v kateri ima oblast ljudstvo.

Res je sicer, da lahko Republika Slovenija skladno s 3.a členom Ustave RS prenese izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodne organizacije, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države. Zato ta določba Ustave RS opredeljuje državo kot ustavno demokracijo temeljnega modela, v kateri so najpomembnejši politični in ustavnopravni koncepti svoboda, suverenost naroda, pravica do politične samoopredelitve naroda, oblast ljudstva, politična enakost, pravna enakopravnost in suverenost temeljnih človekovih pravic, svoboščin in temeljnih ustavnih načel. Za prenos dela suverenosti je zato potrebno predhodno doseči dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, ljudstvo pa je tudi v tem primeru nosilec pravice do referendumskega, ali v tem oziru plebiscitarnega neposrednega odločanja.

Čeprav smo kot država že del Svetovne zdravstvene organizacije, pa gre v primeru globalnega sporazuma za povsem nov ustroj ne le delovanja te organizacije, pač pa z vidika posameznih držav članic tudi za uzurpacijo njihove suverenosti odločanja s strani te organizacije. To, kar se pripravlja z Globalnim sporazumom SZO je tako daleč od mednarodne organizacije, kakršna je včasih dejansko bila, da tega ni mogoče zanikati niti z zavestno skepso. Njena primarna funkcija je bila v obveščanju in svetovanju državam članicam v zadevah s področja javnega zdravja. Le v takšni organizaciji je članstvo Republike Slovenije potrebno in zaželeno. Nikakor pa ne v organizaciji, podrejeni in odvisni od farmacevtskih lobijev ter zasebnih organizacij, ki imajo v njej praktično status države.

V takšnem primeru, kot ga predstavlja načrtovan globalni sporazum SZO z državami članicami, gre de facto za povsem novo organizacijo, za včlanitev suverene Republike Slovenije vanjo pa je potrebna 2/3 večina glasov vseh poslancev. Odločitve, s katerimi smo prenesli del državne suverenosti na mednarodne organizacije, pa je hkrati in vselej sprejemalo ljudstvo neposredno, na referendumu. Torej ljudstvo, ki je po ustavi suvereni nosilec oblasti v Republiki Sloveniji. Navedeno bi bilo potrebno izvesti tudi v konkretnem primeru, če bi dejansko hoteli pravno veljavno pristopiti k tej, očitno povsem novi mednarodni organizaciji, ki na novo ureja ne le ustroj družbe, pač pa ob povsem nedoločenih pogojih tudi možnost polnega prevzema oblasti odločanja – namesto suverenih držav.

Skladno z navedenim podpisniki tega javnega poziva vladi RS, pristojnemu ministru za zdravje in z njihove strani pooblaščenim predstavnikom

j a v n o   s p o r o č a m o :

V kolikor pooblaščeni predstavnik vsakokratne izvršilne oblasti Republike Slovenije ne bo eksplicitno in pravočasno zavrnil pristop Republike Slovenije k globalnemu sporazumu s SZO ali bo podpisal kakršenkoli dokument s katerim bo prenesel suverenost odločanja Republike Slovenije na to organizacijo v katerihkoli okoliščinah, bomo takšen podpis šteli za samovoljno dejanje, v primeru nepravočasne eksplicitne zavrnitve pristopa, v kolikor je ta potrebna, pa za opustitev dolžnega ravnanja posameznika oziroma dela izvršilne oblasti.

Posledično bosta nepravočasna zavrnitev pristopa ali podpis dokumenta s katerim bi Republika Slovenija pristopila k noveliranemu globalnemu sporazumu s Svetovno zdravstveno organizacijo pomenila pravno neveljaven in nezavezujoč akt za državljane Republike Slovenije kot nosilce oblasti v državi;

Da kot pravno veljavne ne bomo priznali nikakršnih ukrepov, ki bi jih v bodoče Republiki Sloveniji nalagala Svetovna zdravstvena organizacija in, ki bi nasprotovali z Ustavo RS zagotovljenim človekovim pravicam in temeljnim svoboščinam. Obenem tudi javno sporočamo, da ne bomo spoštovali pravno neveljavnih aktov, ki bi bili v nasprotju s slovenskimi ustavnimi načeli kot tudi ne oblastnih dejanj, ki to glede na ustavno zapisano državno ureditev (80. člen in naslednji), dejansko ne bi bila;

Pristojnim torej vljudno priporočamo, da jasno odklonijo vsakršno nadaljnjo predajo slovenske suverenosti brez predhodno izpeljane obširne javne razprave, ustreznih postopkov odločanja v Državnem zboru RS in izvedbe referenduma. Le na ta način lahko namreč državljani demokratično in skladno z Ustavo RS odločajo in odločamo o morebitnem prenosu suverenosti na Svetovno zdravstveno organizacijo.

Peticijo podpišite na naslovu: Javni poziv državljanov glede sklenitve globalnega sporazuma s SZO

Prvopodpisani pod peticijo so:

1. Odvetnik Domen Gorenšek
2. Dr. Andraž Teršek
3. Dr. Boštjan M. Zupančič
4. Barbara Zavolovšek, sodnica
5. Alenka Jazbinšek Žgank, sodnica
6. Gordana Malović, sodnica
7. Barbara Polanec, sodnica
8. Lidija Zidanšek, sodnica
9. Petra Krajnc, sodnica
10. Odvetnica Mojca Pogačar
11. Odvetnica Alojzija Slava Alič
12. Odvetnica Aleksandra Vidovič
13. Odvetnica Karin Abramušić
14. Odvetnik Tomaž Avsenik
15. Odvetnik Peter Železen
16. Odvetnik Peter Butinar
17. Odvetnik Aleš Novak
18. Odvetnik Matjaž Markelj
19. Akad.prof.dr. Marko Snoj, SAZU
20. Eva Marn, mag.prav., mednarodna pravnica
21. Doc.dr. Alojzij Juvanc, univ.dipl.inž.grad.
22. Gorazd Kocijančič, univ.dipl.fil., prevajalec, pesnik
23. Tomaž Mastnak, univ.dipl.soc.
24. Mag. Branko Gradišnik, pisatelj, prevajalec
25. Andrej Detela, fizik, znanstvenik, pisatelj
26. Doc.dr. Polona Petek, AGRFT
27. izr. prof. dr. Mateja Habinc, FF UL
28. Dr. Maja Lavrač, izr.prof.sin.
29. dr. Jože Starič, dr.vet.med.
30. Dr. Urša Zabukovec, prevajalka
31. Mag. Dušanka Grgič, univ.dipl.psih.
32. Esmeralda Vidmar, univ.dipl.teol.
33. Dr. Janez Premk, umetnostni zgodovinar
34. prof. dr. Miran Hladnik
35. Dr. Barbara Šenk, mag. farm.
36. mag. Martina Puc, mag. farm.
37. Marta Bernik, mag. farm.
38. Dr. Gorazd Korošec, filozof
39. Blaž Filipič, univ. dipl. bioteh.
40. Mag. Stanko Pušenjak, dr.med.
41. Doc.dr.Kristina Drusany Starič, dr.med.
42. Sabina Senčar, dr.med.
43. Marko Novak, dr.med.
44. Petra Mihalek Novak, dr.med.
45. Mag. Vladimir Pirnat, dr. med.
46. Biljana Dušić dr.med.
47. Doc. dr. Martina Reberšek, dr.med.
48. Nedeljka Petrović Koren, dr.med.
49. Živan Krevel, dr.med., univ.dipl.biol.
50. Miran Možina, dr.med.
51. Urška Šalej, dr.dent.med.
52. Nada Hiti, dr. med.
53. Urška Pevec, dr.dent.med.
54. Špela Sovič, dr.dent.med.
55. Franko Krbavčič, dr.med.
56. Mag. Miran Možina, dr.med.
57. Mag. Petar Papuga, dr.med.
58. Biserka Ilin, dr.med.
59. Damir Škripec, dr.dent.med.
60. Gregor Vesel, dr. dent. med.
61. Tomaž Trampuš, univ.dipl.inž.el.
62. Mojca Vasle Cejan
63. Blaž Babič, univ.dipl.prav.
64. Mag. Jure Jakob, pesnik
65. Srečko Šorli, raziskovalec
66. Julija Čeh, univ.dipl.psih.
67. Zarja Božič, univ.dipl.prav.
68. Ivica Stojanović, izvršni producent
69. Jaka Modic, grafični oblikovalec
70. Lado Planko
71. Mihaela Mohorič, univ.dipl.prav.
72. Prof. Miranda Kabaj Vončina, učiteljica svetnica
73. Mag. Blaž Kavčič
74. Nevenka Vidic
75. Nina Gärtner, dipl.oec.
76. Marija Dežman, univ. dipl.ekon.
77. mag. Marija Vavpotič
78. Maja Hudej, podjetnica
79. Miloš Pogačar, profesor športne vzgoje
80. Renata Filipič, učiteljica kemije
81. Slavko Melik, prof. geog. in zgd.
82. Mitja Mohorič
83. Aleš Goršak
84. Robert Pevec
85. Herman Bučar
86. Ivana Petan, socialna pedagoginja, samostojna umetnica
87. mag. Dragica Vrabec
88. prof. Zdravka Godunc
89. Sanja Milošević Grujović, univ. dipl.ing Zootehnike in kmetijstva
90. mag. Vesna Lavrač, MBA
91. Sabina Rožen, univ.dipl.soc.del., psihoterapevtka
92. dr. Sonja Svoljšak
93. Andreja Kotnik, dipl.ing.agronomije
94. Karen Kralj, dipl.upr.org.
95. Suzana Cesar, učiteljica / prof. športne vzgoje
96. Damjan Pirc, univ.dipl.inž.arh
97. Bojana Pustinek, prof.zgod in soc.
98. Mateja Miklič, mag. farm., specialistka klinične farmacije
99. Dr. Anabelle Križnar izredna profesorica, višja znanstvena sodelavka
100. Dr. Marija Hafner spec.klin.psihologije

Zakaj je nujno, da Slovenija ne podpiše novega sporazuma s SZO in mora izstopiti iz take organizacije poglejte še v teh prispevkih:

SZO (WHO) vzpostavlja klasično totalitarno strukturo

Kdo financira WHO?

Pasti v predlogu nove pogodbe SZO (WHO)